Tư vấn

GÓI MARKETING COACH

A. Nghiên cứu thị truờng & Xây dựng chiến luợc thuơng hiệu

B. Hoạch định và quản lý truyền thông thuơng hiệu

C. Marketing Automation

D. Hoạch định và xây dựng đội ngũ Marketing thiện chiến

GÓI BUSINESS COACH

A. Xây dựng chiến luợc

B. Thiết lập hệ thống quản lý

C. Phát triển đội ngũ

D. Xây dựng văn hoá doanh nghiệp

E. Chuyển đổi số

    Liên hệ với Tuấn